Marka Nedir, Neden Önemlidir ?

9 Mayıs 2019
577
Views


Marka bir ya da bir grup üreticinin ya da satıcının mal ve hizmetlerinin tanıtmaya rakiplerinden ayırt etmeye ve farklılaştırmaya hizmet eden isim, logo, kavram, sözcük, simge, tasarım, resim ve bütün bunların bileşkesi olan somut ve soyut bir kavramdır. Marka aynı zamanda işletmeyi  ya da bir ürün ve hizmeti temsil eden bir kimlik ve kişiliktir. Marka gerek kalite gerekse dürüst bir çalışma ve bir iş hacmi sembolü olarak hak sahibi tanıtan işaretler olarak da tanımlanmaktadır. Mal ve hizmetlerle onları tanıtan marka arasında güçlü bir bağ vardır. Bazı mal ve hizmetler markalarıyla bütünleşmiştir. Tüm ürünlerin bazılarının fiziksel ve kimyasal özellikleri yanında markasıyla yansıttığı bazı duygusal ya da psikolojik özellikleri vardır. Bu özellikler bir kimliği yansıtarak tüketicinin zihninde bir imaj oluşturur. Bu imajın rakip ürünlere göre tüketici zihnindeki pozisyonuna markanın konumu bunun için yürütülen çabalara da markanın konumlandırılması denir. Dolayısıyla marka bir isim olmanın ötesinde bir kimlik bir imaj ve konumlandırmaya hizmet eden bir kavram olarak görülmelidir.

Markanın şu 4 temele dayandığı söylenebilir ;

Bir marka tüketicinin istediği arzuladığı ve beklediği tatmininin karşılığı bu tatmin fiziksel ya da ruhsal olabilir. (TATMİN)

Marka tüketici ile tatmin konusunda işbirliği kurabilmelidir. Bu işbirliği hizmetlerde çalışanların tüketicilerle gerçekleştirdikleri iletişimde sağlanır. ( İŞBİRLİĞİ)

Marka tüketicilerle güvene empatiye dayalı riskten koruyucu ilişkileri geliştirmelidir. ( İLİŞKİ)

Her markanın anlatması gereken bir öyküsü olmalıdır (ÖYKÜ)

Makale Kategorileri:
Dijital Pazarlama · Genel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.